\xD2\xF3\xF0\xFB \xF2\xF3\xF0\xEE\xEF\xE5\xF0\xE0\xF2\xEE\xF0\xE0 "Pegas Touristik" \xE2\xFB \xEC\xEE\xE6\xE5\xF2\xE5 \xEF\xF0\xE8\xEE\xE1\xF0\xE5\xF1\xF2\xE8 \xE2 \xC0\xE3\xE5\xED\xF2\xF1\xF2\xE2\xE5 \xEF\xF3\xF2\xE5\xF8\xE5\xF1\xF2\xE2\xE8\xE9 "1001 \xD2\xF3\xF0"
\xEE\xF4\xE8\xF1\xFB \xF0\xEE\xE7\xED\xE8\xF7\xED\xFB\xF5 \xEF\xF0\xEE\xE4\xE0\xE6:


   \xCF\xEE\xE8\xF1\xEA \xF2\xF3\xF0\xE0
   \xCA\xE0\xF2\xE0\xEB\xEE\xE3 \xEE\xF2\xE5\xEB\xE5\xE9

   \xC0\xE2\xE8\xE0\xE1\xE8\xEB\xE5\xF2\xFB

\xEE\xF2\xE4\xFB\xF5  \xE2 \xE5\xE3\xE8\xEF\xF2\xE5

\xEE\xF2\xE4\xFB\xF5 \xE2 \xE5\xE3\xE8\xEF\xF2\xE5

\xEE\xF2\xE4\xFB\xF5 \xE2 \xF2\xF3\xF0\xF6\xE8\xE8

Ïîèñê òóðà

\xD1\xF2\xF0\xE0\xED\xE0:
\xCA\xF3\xF0\xEE\xF0\xF2:
 \xCE\xF2\xE5\xEB\xFC: 
 \xCA\xE0\xF2\xE5\xE3\xEE\xF0\xE8\xFF: 2*   3*   4*   5*  
\xCF\xE8\xF2\xE0\xED\xE8\xE5:
\xC7\xE0\xE2\xF2\xF0\xE0\xEA \xCF\xEE\xEB\xED\xFB\xE9 \xC1\xE5\xE7 \xEF\xE8\xF2\xE0\xED\xE8\xFF
\xCF\xEE\xEB\xF3\xEF\xE0\xED\xF1. \xC2\xF1\xE5 \xE2\xEA\xEB\xFE\xF7\xE5\xED\xEE  
\xD2\xE8\xEF \xF0\xE0\xE7\xEC\xE5\xF9\xE5\xED\xE8\xFF:
\xCA\xEE\xEB\xE8\xF7\xE5\xF1\xF2\xE2\xEE \xED\xEE\xF7\xE5\xE9: \xEE\xF2    \xE4\xEE
\xD6\xE5\xED\xE0 \xED\xE0 \xE2\xF1\xE5\xF5: \xEE\xF2  $   \xE4\xEE  $
\xC4\xE0\xF2\xE0 \xE7\xE0\xE5\xE7\xE4\xE0: \xEE\xF2      \xE4\xEE 

\xD1\xEE\xE7\xE4\xE0\xED\xE8\xE5 \xF1\xE0\xE9\xF2\xE0: \xC8\xED\xF2\xE5\xF0\xED\xE5\xF2-\xE1\xFE\xF0\xEE \xD4\xCE\xD0\xD2\xD3\xCD, 2004